Cele i misja Domu

 

  Celem i misją Domu jest zapewnienie stacjonarnej opieki długoterminowej w zakresie pielęgnacji i usprawnienia poprzez rehabilitację osobom niewymagającym hospitalizacji.

  Dom jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, będącym zakładem opiekuńczo-leczniczym, prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, przeznaczonym dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodów medycznych nabyte w systemie szkolnictwa wyższego, w szczególności dla lekarzy i lekarzy dentystów, z terenu całego kraju, którzy obecnie pobierają świadczenia emerytalne, rentowe albo korzystają z pomocy społecznej oraz dla ich małżonków. Organem założycielskim Domu jest minister właściwy do spraw zdrowia. Dom jest objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

  Dom udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.