Dom Lekarza Seniora udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia mieszkańców, a w szczególności związanych z:

  1. badaniem i poradą lekarską,
  2. leczeniem i pielęgnacją chorych,
  3. rehabilitacją leczniczą,
  4. pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
  5. działalnością profilaktyczną.

Mieszkańcy Domu Lekarza Seniora okresowo lub stale wymagają korzystania z opieki medycznej. W zależności od stopnia zapotrzebowania na opiekę personelu medycznego są oni umieszczani na parterze bądź na poszczególnych piętrach budynku.

Pensjonariusze Domu Lekarza Seniora objęci są podstawową opieką zdrowotną przez lekarza z CSK MSW przy ul. Wołoskiej 137. Lekarz POZ ma również bezpośredni kontakt i możliwość konsultacji z lekarzami z poradni specjalistycznych i oddziałów szpitalnych CSK MSW w sprawach dotyczących przebiegu choroby pensjonariuszy. Dodatkowo w Domu udzielają konsultacji: lekarz specjalista fizjoterapii i balneologii, kardiolog, psychiatra oraz psycholog. W godzinach popołudniowych lub w dni wolne od pracy i święta opiekę nad pensjonariuszami sprawuje Szpitalny Oddział Ratunkowy CSK MSW. Na podstawie skierowania lekarza POZ szpital ten udziela także mieszkańcom Domu świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego, porad lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz pomocy doraźnej.

W Domu Lekarza Seniora opiekę nad mieszkańcami sprawują pielęgniarki i opiekunowie medyczni. Pielęgniarki pracują całodobowo w systemie 12- godzinnym. Pensjonariuszom również udzielane są świadczenia z zakresu fizjoterapii, kinezyterapii i rehabilitacji. W razie potrzeby zabiegi wykonywane są także w pokoju chorego.

Dom zapewnia ochronę danych dotyczących stanu zdrowia mieszkańców oraz przebiegu procesu leczenia, poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych,  a także zobowiązuje osoby w nim zatrudnione do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

Opłata za kopię strony dokumentacji medycznej wynosi 0,30 zł.

Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny, liczony
od godziny stwierdzenia zgonu, wynosi 40 zł za dobę.

Wysokość opłat jest zgodna z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009, Nr 52, poz. 417, z późn. zm.).