Aby uzyskać miejsce w naszym Domu należy zgłosić się do lekarza POZ i do pielęgniarki środowiskowej w miejscu zamieszkania, która przygotuje komplet dokumentów. Wzór tych druków znajdą Państwo w załącznikach. Dokumenty te wraz z podaniem, kserokopią dyplomu lekarskiego i odcinka emerytury lub renty należy przesłać na adres

Dom Lekarza Seniora
im. dr Kazimierza Fritza
ul. Wołoska 139
02-507 Warszawa

Kwalifikacja przyjęcia odbywa się na zasadzie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej Domu Lekarza Seniora. Posiedzenia komisji odbywać się będą w razie potrzeb i wolnych miejsc.

Miesięczna opłata za pobyt w Domu Lekarza Seniora ustalona jest w wysokości odpowiadającej 70 % miesięcznego dochodu mieszkańca, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 250 % najniższej krajowej emerytury.


 Zasady przyjęcia 

Zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu Komisji kwalifikacyjnej przyjęć pensjonariuszy do Domu Lekarza Seniora, ze względu na stan zdrowia oraz bezpieczeństwo własne i współmieszkańców, do zamieszkania w DLS nie kwalifikuje się osób:

  1. wymagających reżimu szpitalnego,
  2. wymagających szczególnej opieki medycznej lub stałej opieki osoby drugiej,
  3. z rozpoznaną chorobą:
  • nowotworową
  • psychiczną
  • Alzhaimera
  • uzależnienia od alkoholu, środków odurzających.